چه چیزی ورای مرز های انسان بودن اهمیت دارد- چه کسی بود اول بار که با خطوط نا هنجار تفرقه انسان ها را از هم جدا کرد خطوطی به نام رنگ پوست - دین - اعتقاد و ملیت -... همه ما اول یک خانواده بودیم - اول بار که به این سرزمین امدیم همه بی هم تنها بودیم - ما در صلح بودیم تا آنکه قابیل هابیل را کشت - اولین خط تفرقه اینجا گذارده شد- خطوط بی احساسی که تحت مرز بندی آن برادر برادر را می کشد... ما در ابتدا انسان بودیم و بعد ... بعضی هایمان از انسان بودن خسته شدیم و بعضی ها فقط بعضی ها انسان ماندیم - آنها که ماندند بر آنچه بودند بر همانند، در هر سرزمینی که باشند ، در هر ملیتی هر نژاد و مذهبی - هیچکدام مرز ها را نمی بینند هر چند به ارتفاع دیوار چین قد علم کرده باشند - اینها همه با هم پیمان اخوت دارند و مرزهای انسانیت آنها را در یک سرزمین قرار داده است - یک سرزمین به نام زمین....

منبع : محرم راز |یک سرزمین به نام زمین
برچسب ها : انسان ,سرزمین ,بودیم ,بعضی ,انسان بودن