گاهی دل آدم می گیرد - دلت یک دوست می خواهد از نوع واقعی - از همان ها که دلت را می خوانند یکرنگ اند و رنگی نیستند همان ها مثل بلورند مثل آب ...  - از همان ها که پیدا نمی شوند و همان جواهراتی که می مانند در زیر پوستین تنهایی و کسی کشفشان نمی کند - ... ای روزگار اینگونه که تو می تازی ساقه ظریف هیچ شقایقی از گزند تازیانه تو در امان نیست - بگذار نسیم لمحه ای زلف بید را در این دشت تابستان دیده نوازش کند شاید ... آنی آرامش ...شاید لحظه ای سکون

منبع : محرم راز |شاید آنی آرامش
برچسب ها : شاید